Tiešsaistes pirkumi un pārdošana vietnē Samsonite.lv

1. Termini un to definīcijas

1.1. Pārdevējs nozīmē SIA Osterode , PVN N. LV40003717857 , juridiskā adrese / korespondences adrese : Ieriku iela 3, LV-1084, Rīga

1.2. S amsonite.lv nozīmē tiešsaistes veikalu www.americantourister.lv

1.3. Pircējs ir viens no šiem: 1) pilngadīgs pieaugušais ; vai 2) nepilngadīga persona vecumā no 14 līdz 18 gadiem ar vecāku piekrišanu ; vai 3) emancipēta nepilngadīga persona ; vai 4) juridiska persona .

1.4. Puses nozīmē Pircēju un Pārdevēju kopā .

1.5. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz personu (datu subjektu), kuras identitāte ir zināma vai kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz tādiem datiem kā personas kods Nr. Utt .

1.6. Personas datu apstrādātājs ir SIA Osterode .

1.7. Noteikumi nozīmē šos tiešsaistes pirkšanas un pārdošanas noteikumus un nosacījumus vietnē www.samsonite.lv .

1.8. Konts ir Pircēja produkts, kas reģistrējas vietnē Samsonite.lv, kā rezultātā tiek izveidots konts, kurā tiek glabāti Pircēja personas dati un pasūtījumu vēsture .

1.9. Preces ir viss, kas pieejams pārdošanai Samsonite.lv ceļasomas, rokassomas, mugursomas , maki, aksesuāri . Šajos noteikumos un nosacījumos termins “preces” nozīmē gan vienskaitli, gan daudzskaitli .

1.10. Pirkuma un Sale līgums ir par pirkuma un Sale Nolīgumu starp Pircēju un Pārdevēju veido pieteikumu Pircēja iesniegts Selle ar Merchandise rīkojumu pie Samsonite.lv, un noteikumiem un nosacījumiem par pirkšanas un pārdošanas, kā vēlāk grozīts un modificēts .

1.11. Konfidencialitātes politika ir Pārdevēja apstiprināts dokuments, kas nosaka galvenos Personas datu vākšanas, glabāšanas, apstrādes un glabāšanas noteikumus vietnē www.samsonite.lv . Privātuma politika ir šo noteikumu un nosacījumu neatņemama sastāvdaļa .

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie Noteikumi un nosacījumi ir saistoši juridiski dokumenti Pusēm, aprakstot viņu tiesības un pienākumus, Preču pirkšanas un apmaksas noteikumus, Preču piegādes un atgriešanas veidu, kā arī citus noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz preču pirkšanai un pārdošanai vietnē Samsonite.lv.

2.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, papildināt vai grozīt šos Noteikumus un nosacījumus . Noteikumu un nosacījumu jaunā redakcija stāsies spēkā, kad to publicēs vietnē Samsonite.lv. Pircēji var piekļūt jaunāko formulējumu Noteikumiem par Samsonite.lv mājas lapā, tas jāuzrāda tos izlasīt katru reizi, kad iegādāties preces .

2.3. Reģistrāciju var veikt, un preces var iegādāties personas un organizācijas, kas norādītas šo noteikumu 1.3. Punktā, ar nosacījumu, ka tiek apstiprināts , ka esat izlasījis Noteikumus un nosacījumus (šo noteikumu 2.4. Punkts ). Ar apstiprinot izlasot noteikumus un nosacījumus , pircēji arī atzīst , ka viņiem ir tiesības iegādāties preces pie americantourister.lv un saskaņot definīciju "pircējs" ietverti šeit .

2.4. Pircējs atzīst, ka ir izlasījis paziņojumu par piekrišanu ievērot šos Noteikumus un nosacījumus , atzīmējot deklarāciju : “ Esmu iepazinies ar noteikumiem par preču pirkšanu un pārdošanu tiešsaistē vietnē Samsonite.lv un VIENOJUIES PĒC TIEM.” Pircējam ir iespēja piekrist vai nepiekrist šajā Noteikumu un nosacījumu d punktā norādītajam deklarācijas stāvoklim , reģistrējoties vietnē Samsonite.lv, aizpildot veidlapu “ Jauna klienta reģistrācija ” un katru reizi ievietojot preces pirkšanas pasūtījums .

2.5. Ja Pārdevējam ir tiesības vai pienākums sniegt informāciju vai dokumentus Pircējam pa e-pastu, Pircējs ir atbildīgs par to, lai Pircējs vienmēr norādītu Pircējam derīgu e-pasta adresi . Gadījumā, ja Pircējs nav pienācīgi atjauninājis savu informāciju, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, ko Pircējs var ciest, jo nav iespējams ar viņiem sazināties .

3. Preču pasūtīšana, pirkšanas un pārdošanas līguma izpilde

3.1. Gan reģistrēti, gan nereģistrēti lietotāji varēs veikt pirkumus vietnē Samsonite.lv.

3.2. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs veikalā veic šādas darbības : (i) izveido Tirdzniecības grozu, ievērojot Pārdevēja norādījumus; (ii) norāda informāciju par preču piegādi; iii) izvēlas maksājuma veidu (un veic avansa maksājumu, ja tas tiek prasīts); un (iv) Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu, parādot un / vai nosūtot paziņojumu par apstiprinājumu . Pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par pienācīgi izpildītu, kad Preces tiek nodotas Pircējam likumos un šeit noteiktajā kārtībā .

3.3. Pircējs pasūtījumi tiek reģistrēti un glabāti datu bāzē ar Samsonite.lv interneta veikals ilgākais uz 2 (diviem) gadiem, sākot ar izbeigšanu pēdējo pirkumu un pārdošanas attiecības . Gadījumā, ja Pārdevējs to uzskata par nepieciešamu (piemēram, Pārdevēja grāmatvedības vajadzībām un / vai citiem Pārdevēja likumīgiem mērķiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību), datu bāzē var uzglabāt Pircēja pasūtījumus vai pat konkrētu pasūtījumu no viena Pircēja. no Samsonite.lv interneta veikala ilgākam laika periodam .

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces no Samsonite.lv šeit aprakstītajā veidā .

4.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumus šeit aprakstītajā veidā .

4.3. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atgriezt Preces šeit aprakstītajā veidā .

4.4. Pircējam ir citas tiesības, kas paredzētas šajos noteikumos un konfidencialitātes politikā, kā arī Latvijas Republikas likumdošanā .

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Pārdevējam ir tiesības daļēji, vai pilnībā mainīt, apturēt vai pārtraukt noteiktas Samsonite.lv funkcijas , kā arī mainīt elementu izvietošanu vietnē Samsonite.lv.

5.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai izbeigt Samsonite.lv darbību . Šajā gadījumā tiek izpildīti visi pieņemtie un apstiprinātie pircēja pasūtījumi, un jauni pasūtījumi netiek pieņemti .

5.3. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu ar noteikumiem un veidā, kas noteikts šo noteikumu 10. punktā .

5.4. Kad Pircējs izvēlas metodi piegādes punktā noteiktās 10 0,4 aizstāj, Pārdevējs, ja jebkura nenoteiktība attiecībā uz informāciju, kas sniegta kārtībā, ir tiesības sazināties ar pircēju, izmantojot informāciju, kas pieejama secībā . Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma izpildes kavēšanos vai neveiksmi, ja tas nav varējis sazināties ar Pircēju, izmantojot viņu sniegto kontaktinformāciju .

5.5. Pārdevējs var rīkot dažādus mārketinga pasākumus un, saņemot pircēju iepriekšēju piekrišanu, paziņot viņiem par šādiem notikumiem, izmantojot pircēju sniegto kontaktinformāciju . Pārdevējam ir arī tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja paziņojuma mainīt attiecīgo mārketinga pasākumu noteikumus vai nosacījumus vai pārtraukt visus notiekošos pasākumus .

5.6. Pārdevējam ir citas šeit vai Latvijas Republikas likumos noteiktās tiesības .

6. Pircēja saistības

6.1. Pircējs veic norēķinu par nopirkto preci noteiktā termiņā un pieņem Preci šeit noteiktajā veidā . Kad pircējs ir izvēlējies Preci paņemt kādā no norādītajiem veikaliem, Pircējs to saņem izvēlētajā veikalā šeit noteiktajā laika posmā .

6.2. Pircējs savus pieteikšanās datus Samsonite.lv glabā konfidenciāli un neizpauž trešajām personām . Pircējs ir atbildīgs par sekām, kas radušās, ja pieteikšanās informācija nav droša .

6.3. Pircēji pie Samsonite.lv veic EAD un sekot šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, kā arī citus noteikumus un nosacījumus, skaidri izklāstītas pie interneta veikala, un ievērot likumdošanu Latvijas Republikā .

7. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs nodrošina iespēju izmantot tiešsaistes veikala pakalpojumus, tā darbības noteikumus, kas noteikti šajos Noteikumos un citos Samsonite.lv noteiktajos noteikumos .

7.2. Pārdevējs piegādā pircēja iegādātās preces uz norādīto adresi atbilstoši šiem noteikumiem .

7.3. Pārdevējs respektē Pircēja tiesības uz viņu personiskās informācijas privātumu un apstrādā Pircēja personas datus tikai tādā veidā, kā noteikts šajos Noteikumos un Konfidencialitātes politikā, kā arī Latvijas Republikas likumdošanā .

7.4. Pārdevējs piegādā un pieņem Pircēja pasūtītās un atpakaļ nosūtītās preces ar šeit aprakstītajiem noteikumiem .

7.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzēti apstākļi traucē Pārdevējam piegādāt no Samsonite.lv nopirkto Merchan dise , Pārdevējs Pircējam piedāvā analoģiskas vai salīdzināmas preces. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogas vai salīdzināmas preces, kuras piedāvā Pārdevējs, Pārdevējs 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Pircēja atteikuma saņemšanas dienas veic pircējam atmaksu, ja maksājums tika veikts iepriekš, vai kā citādi atcelt pasūtījumu .

7.6. Gadījumā, ja Pircējs atgriežas Preces, Pārdevējs 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir atgriezis Preces, Pircējam atmaksā Pircējam samaksāto naudu par Preci .

8. Preču cenas, preces apmaksas noteikumi un kārtība

8.1. Preču cenas Samsonite.lv tiešsaistes veikalā tiek parādītas eiro, ar PVN . Pircējs redz konkrēto preces cenu, kas jāmaksā pēc groza izveidošanas . Ja Pircējs nepiekrīt norādītajai cenai, viņš pārtrauc pasūtīšanas procesu .

8.2. Preču cena ir bez piegādes maksas , kas parādās veikalā un pirms Pircējs veic pasūtījumu . Precīza piegādes maksa ir atkarīga no pasūtījuma vērtības un piegādes vietas un piegādes veida . Pircējs maksā piegādes maksu, ja vien Veikals nav skaidri norādījis, ka piegāde ir bezmaksas . Pārdevējs var piedāvāt pasūtījumu bezmaksas piegādi, kas pārsniedz noteiktu summu .

8.3. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preces cenu nedrīkst mainīt, ja vien tā nav mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ . Tādā gadījumā, ja pircējs atsakās pirkt preces par jauno cenu, viņš var atcelt pasūtījumu pirms tā apstiprināšanas . Atteikuma gadījumā saskaņā ar šo punktu Pircējs saņem atlīdzību par visiem samaksātajiem naudas līdzekļiem .

8.4. Pircējs maksā par iegādātajām precēm, izmantojot vienu no šīm metodēm :

8.4.1. ar internetbankas starpniecību, kas jāveic paysera.lv ( maksājums tiks veikts pasūtījuma veikšanas laikā );

8.4.2. ar bankas pārskaitījumu ( maksājuma veikšanai vajadzēs 2 (divas) darba dienas) ;

8.4.3. ar norēķinu karti .

8.5. Maksājumu, izmantojot internetbanku vai ar maksājumu karti, veic iepriekš, un ar tiem apstrādā maksājumu sistēmu . Izmantojot citas norēķinu metodes, pircējs tiek novirzīts uz maksājuma operatora vietni. Nokļuvis tur, Pircējs apstiprina sagatavoto pārskaitījuma veidlapu un / vai sniedz papildu informāciju par maksājumu . Šo tīmekļa vietņu pieteikšanās informācija un Pircēja ievadītā informācija tiks izmantota tikai maksājuma mērķiem, un to neizpauž un nenodod Pārdevējam . Pēc maksājuma veikšanas Veikals parāda maksājuma rezultātu, kuru Pircējs var redzēt . Maksājums tiek uzskatīts par saņemtu no dienas, kad nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja kontā .

9. Pasūtījuma atcelšana

9.1. Pārdevējs ir tiesības anulēt Pircēja rīkojumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja pircējs izvēlas kādu no uzskaitītajiem punktā paredzētos maksāšanas metodes 8.3.1, 8 3.2 , un 8.3.3 reglamenta noteikumiem un nespēj veikt maksājumu 2 ietvaros (divi ) darba dienas .

10. Piegāde un saņemšana

10.1. Pircējam ir tiesības pašam izvēlēties preces vai ar pārstāvja starpniecību kādā no pārdevēja veikaliem House of Samsonite ( konkrētais veikals, kurā var saņemt pasūtījumu, tiek izvēlēts no saraksta, kas redzams pasūtījuma veikšanas laikā) ) vai izvēlēties piegādes pakalpojumu, un tādā gadījumā Pircējs sniedz Pārdevējam precīzu piegādes adresi .

10.2. Pircējs pats izvēlas Preci vai norīko citu saņēmēju piegādes vajadzībām .

10.3. Preces var piegādāt Pircējam vai citai personai, kuru viņus izraudzījies Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis .

10.4. Ja Pircējs izvēlas pasūtījumu piegādāt ar kurjerpastu :

10.4.1. Pircējs norāda precīzu piegādes vietu .

10.4.2. Pircējs apņemas pieņemt Preci personīgi . Piegāde notiek, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību, pasi vai vēlīna formāta autovadītāja apliecību ). Ja Pircējs nevar personīgi pieņemt Preces un Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējs nevar izvirzīt pretenzijas pret Pārdevēju attiecībā uz Preces nodošanu nepareizai personai. .

10.4.3. Pasūtītās preces var saņemt 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs pa tālruni un e-pastu pircējam ir paziņojis, ka prece ir gatava saņemšanai . Ja Pircējs noteiktajā laika posmā neizvēlās Preci, Prece tiek turēta 30 (trīsdesmit) dienas pie Pircēja, jo par katru dienu, kad Prece paliek apcietinājumā, jāmaksā maksa EUR 1 (viena) apmērā . Ja Pircējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā neizvēlas Preces, Pārdevējs pārtrauc pirkšanas un pārdošanas līgumu un atmaksā Pircējam samaksāto Preces cenu . Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas var rasties šeit aprakstītā pirkšanas un pārdošanas līguma izbeigšanas gadījumā .

10.4.4. Preces var uzņemt tikai persona, kas veic pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas laikā . Preces izlaiž ar derīgu ID (personas ID karti, pasi vai vēlīna formāta autovadītāja apliecību ).

10.5. Pārdevējs patur tiesības mainīt piegādes maksu un pirkuma pasūtījuma summu, kas atbilst bezmaksas piegādei .

10.6. Preces tiek nosūtītas uz precīzu Pircēja vai tās norīkotas personas adresi pēc maksājuma saņemšanas, un tāpēc piegādes laiks sākas ar brīdi, kad saņemts maksājums par Preci, ja vien apstākļi, uz kuriem attiecas šī līguma 5.4. Punkts rodas, šajā gadījumā piegādes periods sākas dienā, kad sazinājāmies ar Pircēju .

10.7. Pārdevējs pieliek visas pūles, lai iegādātās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk . Nevarot piegādāt Preci pasūtījumā norādītajā laikā, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu piegādes laiku .

10.8. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu neievērošanu, ja prece nav piegādāta Pircējam vai piegādāta nokavējuma dēļ trešo personu vai Pircēja vainojamu iemeslu dēļ .

10.9. Paņemot Preci vai pieņemot to norādītajā vietā, Pircējs pārbauda sūtījuma un Preču stāvokli un paraksta sūtījuma nodošanas dokumentu . Pircējam parakstot sūtījuma nodošanas dokumentu, sūtījums tiek uzskatīts par nodotu pienācīgā stāvoklī un bez jebkādiem defektiem (izņemot ražošanas defektus) vai komplektācijas neatbilstībām (kuras var identificēt ārējā pārbaudē). . Konstatējis, ka preces sūtījums no sūtījuma ir bojāts, Pircējs to izdara sūtījuma nodošanas dokumentā .

10.10. Ja Pircējs neveic šīs 10.10. Punktā aprakstītās darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par visiem Preces defektiem, kas nav ražošanas defekti , kā arī par neatbilstībām komplektēšanas ziņā, ja šādas neatbilstības var jāidentificē ārējā pārbaudē .

11. Atgriežas un apmainās

11.1. Preces, kas iegādātas no Samsonite.lv, var tikt atdotas un / vai apmainītas saskaņā ar Latvijas Republikas Civilkodeksu , kā arī “Mazumtirdzniecības noteikumiem” , kas apstiprināti ar Latvijas Republikas valdības lēmumu Nr. 255 datēts ar 2014. gada 20. maiju .

11.2. Lai varētu atgriezt kvalitatīvas preces, Pircējs par to rakstiski (pa e-pastu) paziņo Pārdevējam un aizpilda šeit pieejamo atgriešanas veidlapu , kas jāiekļauj reģistrēto reģistrēto preču nosūtītajā preču atgriešanas sūtījumā. pastu .

11.3. Pircējs var izmantot tiesības atgriezt neizlietotas, labas kvalitātes preces 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc piegādes datuma, paziņojot Pārdevējam iepriekš 11.2 . Punktā noteiktajā veidā .

11.4. Uz visām atgriešanām attiecas šādi nosacījumi :

11.4.1. prece netiks izmantota (neizmēģināta) un sākotnējā tirgojamā stāvoklī (šī prece neattiecas uz kļūdainas preces atgriešanu) ;

11.4.2. preces tiek atdotas oriģinālajā komplektā ;

11.4.3. visas dāvanas, kas piegādātas kopā ar precēm, tiek atgrieztas kopā ar precēm;

11.4.4. atgrieztai precei ir pievienots pirkuma dokuments un aizpildīta atgriešanas forma ;

11.4.5. preces pirkšanas un atgriešanas izmaksas sedz pircējs, ja vien prece nav kļūdaina, tādā gadījumā atgriešanas izmaksas sedz pārdevējs ;

11.4.6. atlīdzība par atdotajām precēm tiek veikta uz Pircēja norādīto bankas kontu 7.6. punktā noteiktajā veidā.

11.5. Ja Pircējs vietnē Samsonite.lv ir iegādājies Preču komplektu, kas ir komplektēts kā viena prece, tas pārdevējam atdod visu komplektu .

11.6. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt jebkuru Pircēja atdotu preci, ja nav ievēroti preču atgriešanas nosacījumi .

12. Atbildība

12.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādītā datuma precizitāti . Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā sniedz nepareizus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un viņam ir tiesības pieprasīt no Pircēja jebkādu no tā izrietošo zaudējumu atlīdzināšanu .

12.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savām darbībām tīmekļa vietnē, izmantojot S amsonite .lv .

12.3. Pircējs ir atbildīgs par viņu reģistrācijas datu drošību un izpaušanu trešajām personām . Gadījumā, ja trešā persona Pircēja reģistrācijas datus izmanto, lai pieteiktos Samsonite.lv un veiktu jebkādas citas darbības (piemēram, iesniegtu pasūtījumu), Pārdevējs uzskata šo trešo personu par Pircēju .

12.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības par zaudējumiem, kas radušies, Pircējam nespējot iepazīties ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot Pārdevēja ieteikumus, un pārkāpjot viņu saistības, neskatoties uz to, ka tam ir dota iespēja to darīt .

12.5. Jebkurus skartās puses tiešos zaudējumus un zaudējumus atlīdzina atbildīgā puse .

12.6. Pārdevējs nav atbildīgs par pirkuma un pārdošanas līguma saistību nepildīšanu un / vai par piegādi vai piegādes kavējumu, kas attiecināms uz trešajām personām, vai apstākļiem, kurus Pārdevējs nespēja kontrolēt vai pamatoti paredzēt pirkuma izdarīšanas brīdī un Pārdošanas līgumu, kā arī nenovērš to sekas (force majeure apstāklis) . Ja šādi apstākļi ilgst vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi, puses var vienoties izbeigt pirkšanas un pārdošanas līgumu .

13. Preču kvalitāte un garantija

13.1. Preču specifikācijas parasti tiek norādītas katras preces pozīcijas aprakstā . Ja preces nosaukumā uzskaitītās pazīmes vai specifikācijas atšķiras no tām, kas norādītas preces aprakstā, virsrakstā sniegtā informācija tiek uzskatīta par pareizu .

13.2. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām atšķirībām starp Samsonite.lv parādīto Merchandise krāsu, formu vai citiem parametriem no faktiskajām precēm Pircēja izmantoto elektronisko ierīču specifikas vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kā arī ņemot vērā iespējamās izskata atšķirības, kuras var pamatoti sagaidīt .

13.3. Ja veikalā un / vai garantijas kartēs nav norādīts citādi, uz mehanizāciju attiecas vispārēja 2 gadu garantija . Preču aprakstos un garantijas kartēs (veidlapās), kas tiek piegādātas kopā ar precēm, tiek norādīts atšķirīgs garantijas ilgums un citi nosacījumi . Plašāka informācija par pieejamajām garantijām un to nosacījumiem pieejama šeit.

13.4. Pārdevējs nesniedz Pircējam garantijas preces par precēm . Ja preces tiek pakļautas pēcpārdošanas pakalpojumiem, pircējs tiek nosūtīts uz centru, kas sniedz šāda veida pakalpojumus .

14. Pārdevēja mārketinga pasākumi

14.1. Pārdevējs var organizēt dažādus pasākumus un kampaņas un mainīt savus nosacījumus vai pārtraukt šādus pasākumus un kampaņas vienpusēji, jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma .

15. Nobeiguma noteikumi

15.1. Šie noteikumi tika izstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu .

15.2. Attiecību kuģus, kas izriet no šiem noteikumiem, regulē Latvijas Republikas likumi .

15.3. Visi strīdi par šo noteikumu izpildi tiek risināti sarunu ceļā. Ja puses nespēj panākt vienošanos, domstarpības izšķir Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā .

15.4. Jūs varat iesniegt pieprasījumu un / vai sūdzību par jebkuru no veikalā iegādātām precēm vai pakalpojumiem Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldei, mājas lapa:www.ptac.lv , vai tās reģionālajām filiālēm ), vai arī jums var aizpildīt pieteikuma veidlapu elektroniskā patērētāju strīdu izšķiršanas platformai pie http://ec.europa.eu/odr / .

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA Osterode rūpējas, lai aizsargātu jūsu privātumu un personiskos lietotāju datus . Privātuma politikas mērķis ir paziņot jums, kāda veida informācija par jums tiek savākta, kā mēs varam izmantot šo informāciju un kā šo informāciju var labot vai modificēt .

Šajā privātuma politikā izmantoto terminu definīcijas tiek sniegtas privātuma politikas noteikumos un nosacījumos .

Mēs izmantojam sīkfailus, lai mūsu vietnē varētu sniegt visaugstākā līmeņa pakalpojumus . Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai . Sīkdatnes ir niecīgas datu paketes, kuras tīmekļa serveris nosūta jūsu pārlūkprogrammai; tie tiek glabāti jūsu pārlūkprogrammā . Sīkdatnēs ietilpst informācija, kas tiek izmantota jūsu pasūtījumu apstrādē un tīmekļa vietnes pakalpojumu uzlabošanā . Pārdevējs drīkst izmantot arī sīkfailus, lai apkopotu anonīmu statistiku par Samsonite.lv apmeklējumu skaitu , pircēja darbībām utt . Jums var nepiekrist sīkdatņu izmantošanai, aizliegt tās vai izdzēst tās no datora, taču tad daži no mūsu pakalpojumiem var pilnībā vai daļēji kļūt nepieejami .

Visas darbības, kas veiktas ar jūsu personas datiem, balstās uz piemērojamajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumiem .

1. Samsonite.lv privātuma politikas vispārīgie noteikumi

1.1. SIA Osterode interneta veikalā Samsonite.lv tiek ievēroti visi Latvijas Republikas likumi.

1.2. Veicot pirkumus, Pircējs sniedz Pārdevējam savus personas datus, kas nepieciešami piegādes pareizai izpildei: pilns vārds, adrese (pilsēta, iela, mājas numurs (dzīvokļa numurs netiks prasīts, pasta indekss)) piegādes mērķiem, derīgu e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai sazinātos ar viņiem, lai apstiprinātu pasūtījumu (ja nepieciešams) un / vai savāktu informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu norēķinus par precēm . Aizpildot reģistrācijas veidlapu konta izveidošanai, reģistrētie pircēji Pārdevēja sistēmā ievada paroli, kas tiks izmantota turpmākajām pieteikšanās reizēm kontā, kas izveidots viņu reģistrācijas laikā .

1.3. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs pieliek visas pūles, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, modificēšanu, izpaušanu, kā arī no jebkādas neatļautas apstrādes . Neskatoties uz to, pircējs rūpējas arī par viņu datu drošību un / vai konfidencialitāti, jo īpaši attiecībā uz datu izpaušanu trešajām personām. Par nepilngadīgu personu darbībām un / vai konfidencialitāti un datu drošību ir atbildīgi viņu vecāki vai aizbildņi .

1.4. Pircējam ir tiesības mainīt un / vai atjaunināt reģistrācijas veidlapā iesniegto informāciju, kā arī anulēt viņu reģistrāciju. Pēc tam pircēja konts tiks pārtraukts, reģistrācijas dati izdzēsti .

1.5. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus apstrādā Pārdevējs, un zināt, kādā veidā tie tiek apstrādāti, un pieprasīt labot vai iznīcināt viņu personas datus vai pārtraukt to apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumīgos noteikumiem vai liegt piekrišanu viņu personas datu apstrādei .

1.6. Pircējam ir tiesības atteikties no piekrišanas viņu personas datu apstrādei un atteikties sniegt savus personas datus . Pircējs atzīst savu izpratni par to, ka personas dati ir nepieciešami un ir skaidri jānorāda Pircējs līgumu izpildes un izpildes nolūkā (tiešsaistes tirdzniecība) un ja vien personas dati netiek sniegti un / vai nav piekrišanas, ka tie tiek apstrādāti. ja tiek piešķirti privātuma politikā norādītie mērķi, Pārdevējs nevarēs izpildīt un / vai izpildīt līgumu .

1.7. Uzziņas, pretenzijas un cita informācija, kas attiecas uz privātuma politiku un / vai apstrādātajiem personas datiem, jāiesniedz uz e-veikals@samsonite.lv . Pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija jāformulē tā, lai Pārdevējs varētu identificēt Pircēju tādā mērā, kāds nepieciešams, lai sagatavotu atbildi un nosūtītu atbildi Pircējam . Pircēja pieprasījumus, pretenzijas un pieprasījumus Pārdevējs apstrādā pēc iespējas ātrāk, katrā ziņā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma un ar to saistītās informācijas saņemšanas . Pārdevējs sniedz 1 (vienu) bezmaksas atbildi gadā .

1.8. Piekrītot šiem Noteikumiem , Pircējs piekrīt, ka informatīvie paziņojumi, kas nepieciešami viņu pasūtījumu, maksājumu un piegāžu apstiprināšanai vai kā citādi pasūtījumu izpildei, tiek nosūtīti uz viņu e-pasta adresi .

1.9. Pārdevējs nodrošina, ka pircēja personas dati tiek izmantoti tikai preču pārdošanai . Ar atsevišķu piekrišanu Pircēja sniegtie dati tiek izmantoti arī tiešā mārketinga nolūkos .

1.10. Pircēja personas dati, kurus Pārdevējs apkopojis tiešā mārketinga nolūkos, tiek glabāti 2 gadus vai mazāk no pēdējās reizes, kad Pircējs piesakās savā kontā vai veic darbību (iesniedz pasūtījumu, iegādājas preces) vietnē Samsonite.lv .

1.11. Pārdevējs neuzglabā Pircēja datus, kas saistīti ar maksājuma informāciju. Visi maksājumi tiek veikti, izmantojot partneru kanālus (Paysera.com, Venipak.lv ).

1.12. Pārdevējs neizpauž Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas piedāvā piegādes pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi . Visos citos gadījumos Pircēja personas datus var atklāt tikai tādā veidā, kā to paredz Latvijas Republikas likumdošana .

1.13. Piekrītot šiem noteikumiem , Pircējs arī apliecina savu piekrišanu SIA “Osterode” rīkoties ar Pircēja personas datiem, kurus iesniedzis pats Pircējs vai kurus Pārdevējs ir savācis Līguma izpildes laikā un šādus datus nodod saviem partneriem Līguma izpildes nolūkos. (veicot piegādes, nodrošinot maksājumus utt.) tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstošo funkciju veikšanai . Pircējs tiek informēts, ka datu saņēmēju sarakstam ir tendence mainīties . Pircējs tiek informēts, ka viņam ir tiesības vērsties pie pārdevēja (personas datu apstrādātāja), lūdzot mainīt to personu sarakstu, kurām ir nodoti viņu personas dati .

1.14. Šī privātuma politika ir neatņemama Noteikumu sastāvdaļa, un visas atsauces uz Noteikumiem un nosacījumiem ir arī atsauces uz šo privātuma politiku .

2. Nobeiguma noteikumi

2.1. Šī konfidencialitātes politika stājas spēkā 2017. gada 12. Jūnijā . Visas privātuma politikas izmaiņas tiek publicētas un pieejamas vietnē Samsonite.lv.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Vai Reset password