LV

Samsonite produkti tiek rūpīgi pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka ceļojumu produkti, kuriem uzticaties, atbilst stingriem standartiem. Līdz ar to, ja ar šo Samsonite produktu (turpmāk tekstā – “Produkts”) rodas problēma un tās cēlonis ir materiāla un ražošanas defekti, Samsonite pēc saviem ieskatiem izlabos vai nomainīs Preci saskaņā ar garantijas noteikumiem un nosacījumiem. norādīts šeit. Šeit paredzētā garantija attiecas tikai uz pirmo Preces pircēju vai dāvanas saņēmēju. Garantijas termiņš ir norādīts uz garantijas talonas Preces iekšpusē un/vai Produkta funkciju sarakstā mūsu mājaslapā.

 Šī garantija attiecas tikai uz ražošanas defektiem un neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas (piemēram, neparastu priekšmetu pārvadāšanas), nolaidības, negadījumu, nobrāzuma, ekstrēmu temperatūru, šķīdinātāju, skābju, ūdens, normāla nolietojuma vai transportēšanas bojājumu dēļ piemēram). Lai gan ar garantiju nesaistītu izstrādājuma apkopi vai remontu var veikt jebkurš uzņēmums, Samsonite pieprasa, lai garantijas remontam izmantotu tikai apstiprinātu Samsonite servisa centru (“Pakalpojumu centrs”). Nepareiza vai nepareizi veikta apkope vai remonts anulē šo garantiju. Lūdzu, nesūtiet savu Preci tieši Samsonite, jo tas tikai aizkavēs remontu. Šī garantija ir globāla, un jūs varat likt savu Produktu salabot jebkurā servisa centrā pasaulē. Tomēr jūs esat atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar Produkta nogādāšanu jebkurā šādā servisa centrā, tostarp, bet ne tikai, iepakojuma izmaksas, piegāde un piemērojamie nodokļi.

Lai veiktu garantijas apkalpošanu servisa centrā, jums būs nepieciešams pareizi aizpildīts garantijas sertifikāts vai pirkuma čeka oriģināls. Servisa centrs noteiks, vai uz problēmu attiecas Samsonite garantija. Ja tiek piemērota garantija, jums tiks paziņots par to, vai Prece tiks salabota vai nomainīta. Jebkuru šādu remontu vai nomaiņu sedz Samsonite, tostarp visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai atgrieztu jums laboto vai nomainīto produktu. Ja Produkts ir jānomaina un Produkts vairs nav pieejams, Samsonite aizstās ar līdzīgu Samsonite produktu.

 

Par nejaušiem un izrietošiem zaudējumiem ir skaidri jāatsakās. Šī garantija nesedz darba izmaksas un bojājumus, kas saistīti ar darbu, ko veicis kāds cits, nevis servisa centrs. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, ar šo tiek izslēgtas jebkādas netiešas garantijas. Šeit sniegtā garantija ir ierobežota līdz Produkta vērtībai. Ražošanas specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Produkta slēdzenes ir paredzētas tikai, lai novērstu nejaušu atvēršanu, un tās ne vienmēr var novērst Produkta vai tā satura zādzību, salūšanu vai aviokompānijas vai lidostas personāla vai valsts iestāžu veiktu iekļūšanu tajā. Nekavējoties pārbaudiet savu Produktu pēc tam, kad to ir izdarījis kāds cits, nevis jūs. Ja tranzītā ir bojāts, pirms muitošanas, ja iespējams, iesniedziet prasību tranzīta uzņēmumam (kurš ir apdrošināts pret jūsu preces sabojāšanu) ierašanās vietā.

Šī garantija ir paredzēta, lai sniegtu jums īpašas likumīgas tiesības. Papildus šeit aprakstītajām tiesībām jums var būt arī citas tiesības, kas dažādās valstīs vai valstīs atšķiras attiecībā uz netiešo garantiju izslēgšanu vai piemērošanu, nejaušiem un izrietošiem bojājumiem, kā arī remontu un nomaiņu. Līdz ar to ierobežojumi vai izņēmumi, kas īpaši ietverti šajā garantijā, var nebūt piemērojami jums.

EN

Samsonite products are rigorously tested to ensure that the travel products you trust meet stringent standards. Consequently, if a problem occurs with this Samsonite product (the "Product") and the problem is caused by manufacturing defects in material and workmanship, Samsonite will, in its discretion, either fix or replace the Product in accordance with the warranty terms and conditions stated herein. The warranty provided for herein applies only to the first purchaser or gift recipient of the Product. The duration of the warranty is stated on the warranty card inside the Product and/or in the list of Product features on our website.

This warranty covers only manufacturing defects and does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, Samsonite requires that you use only an approved Samsonite service center ("Service Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs void this warranty. Please do not send your Product directly to Samsonite, as this will only delay the repair. This warranty is global and you may have your Product repaired at any Service Center in the world. You are, however, responsible for all costs of getting the Product to any such Service Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes.

For warranty service at a Service Center, you will need the duly completed warranty certificate or original receipt of purchase. The Service Center will determine whether or not the problem is covered by Samsonite's warranty. If the warranty applies, you will be notified as to whether the Product will be repaired or replaced. Any such repair or replacement will be at Samsonite's expense, including any costs required to return the repaired or replacement product to you. If the Product is to be replaced and the Product is no longer available, Samsonite will substitute a comparable Samsonite product.

Incidental and consequential damages are expressly disclaimed. Labor charges and damages attributable to work performed by anyone other than a Service Center are not covered by this warranty. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are hereby excluded. The warranty provided herein is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Product locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty is intended to give you specific legal rights. In addition to the rights described herein, you may also have other rights that vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Vai Reset password